Videoclip promotional pentru orice afacere ! 

 

Producem, lansam si administram videoclipuri promotionale pentru orice afacere din Romania

 

Videoclipul promotional produs de noi poate fi :

 

Inserat pe orice site web, indiferent de platforma in care a fost realizat; 

Inserat pe paginile / conturile de Social Media ( Facebook, Instagram, Twitter etc )

Inserat pe canal YouTube

Inserat pe blog

Trimis pe e-mail

Trimis intermediul aplicatiilor de mesagerie ( WhatsApp etc )

 

TERMENI SI CONDITII CONTRACTUALE - RENT A VIDEO

 

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE

SC FCR MEDIA ON LINE SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 319 , sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3066/2013, cod unic de inregistrare RO 31338932 , cont RO20RNCB0082131603180001 BCR Unirea, numar de telefon 021.20.20.900, adresa de e-mail : contact@paginiaurii.ro reprezentata prin dl. Mihai Cristea, in calitate de Director General, denumita in continuare PRESTATOR

 

si Persoana juridica acceptanta si platitoare (integral sau partial) a Notei de Comanda si / sau Facturii Proforme denumita in continuare BENEFICIAR, au convenit se incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI - Inchiriere cu plata anuala videoclip promotional

Prestatorul va realiza si asigura pentru Beneficiar urmatoarele servicii :

2.1. Productia videoclip promotional si generarea link-ului aferent;

2.2. Transmiterea link-ului catre Beneficiar;

2.3. Administrarea videoclipului promotional pe toata perioda contractuala; 

 

Art.3. DURATA CONTRACTULUI - Inchiriere cu plata anuala a unui sau mai multor videoclipuri promotionale 

3.1. Pentru serviciile mentionate la art.2. durata minima contractuala este de 12 luni.

 

Art.4. PRETUL CONTRACTULUI - Rent a Video - Inchiriere cu plata anuala a unui sau mai multor videoclipuri promotionale 

4.1. Pretul generarii si transmiterii unui cod / script sau link al unui videoclip promotional cu durata maxima de 1 minut este de  249 lei + TVA / an ;

       Produsul se numeste ,, Videoclip 1 "

4.2. Pretul generarii si transmiterii unui cod / script sau link al unui videoclip promotional cu durata maxima de 2 minute este de 349 lei + TVA / an ;

       Produsul se numeste ,, Videoclip 2 "

4.3. Pretul generarii si transmiterii unui cod / script sau link al unui videoclip promotional cu durata de peste 2 minute este de 449 lei + TVA / an ;

       Produsul se numeste ,, Videoclip 3 "

4.4. Plata pentru generarea si transmiterea / prelungirea valabilitatii codului / link-ului se face in avans pentru minim 12 luni si se refera strict la 1 ( un ) videoclip promotional. Daca Beneficiarul doreste productia unui alt videoclip promotional se va considera si factura pretul aferent altui videoclip ;

4.5. Codul / script-ul / link-ul se va genera si transmite Beneficiarului numai dupa achitarea integrala a pretului si va fi activ numai pe perioada acoperita de plata;

4.6. Nu se percepe nici un cost suplimentar pentru implementarea codului / script-ului / link-ului pe site-urile realizate de catre Prestator si pe care Beneficiarul le foloseste prin contract cu FCR Media On Line SRL prin produsul online ,, Rent a Site "  ;

4.7. Preţul va fi achitat in lei intr-unul din conturile Prestatorului, deschise la băncile specificate în Nota de Comandă sau in Factura Proforma, prin una dintre modalitatile urmatoare: electronic, ordin de plata sau cash prin compania de cuolectare autorizata de Prestator ;

 

Art.5. OBLIGATIILE PARTILOR - Inchiriere cu plata anuala a unui sau mai multor videoclipuri promotionale 

5.1. Obligatiile BENEFICIARULUI:

Sa-si implementeze prin forte proprii codul / scriptul / link-ul pe site-ul propriu, pe retelele sociale sau in orice alta parte doreste;

Prestatorul nu are nici o obligatie sau raspundere vis a vis de implementarea codului / script-ului / link-ului de catre Beneficiar;

Sa achite Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate in conformitate cu prevederile articolului 4 din prezentul contract;

Sa instiinteze in scris, prin e-mail, eventuala nefunctionare sau functionarea defectuoasa a codului / script-ului / link-ului;

Beneficiarul isi exprima intregul acord pentru colectarea si prelucrarea datelor sale persoanle de catre Prestator si ii da dreptul acestuia sa le faca publice pe platformele si site-urile web proprii;

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Prestator se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Prestatorul operează iar Beneficiarul este de acord cu acest aspect ;

 

5.2. Obligatiile PRESTATORULUI:

Sa presteze serviciile numai în conformitate cu reglementările legale în vigoare, normele profesionale si tehnice care ii sunt aplicabile.

Serviciile de productie videoclipuri promotionale sunt obtinute de catre Prestator prin accesarea si cumpararea dreptului de productie video publicitara de la un partener extern, respectiv InVideo;

Sa rproduca videoclipul promotional si sa genereze codul / scriptul / link-ul si sa il transmita prin e-mail catre Beneficiar in maxim 10 zile lucratoare de la incasarea intregii contravalorii a facturii, a Notei de Comanda sau a Facturii Proforme ;

Sa ofere gratuit asistenta tehnica pe toata perioada contractului, ori de cate ori Beneficiarul solicita acest lucru;

Eventualele nefunctionalitati sau functionalitati defectuoase se vor transmite detinatorului legal programului / soft-ului, partenerul extern al Prestatorului si in functie de timpul de raspuns al acestuia, se va oferi raspuns si rezolvare si Beneficiarului ;

Sa pastreze confidentialitatea profesionala, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Faptele cuprinse in confidentialitatea profesionala includ nu numai pe acelea incredinţate de Beneficiar, ci si pe cele despre care s-a luat la cunostinta prin intermediul lucrarilor executate. Confidentialitatea profesionala va fi pastrata de Prestator, inclusiv salariatii si colaboratorii acestuia, care au avut acces la informatii despre Beneficiar, pe toata perioada contractului ;

Prestatorul garanteaza o continuitate a serviciilor de cel putin 90% din timp. In cazul unor defectiuni tehnice software, hardware si / sau a serverelor companiei partenere / colaboratoare a Prestatorului, pe care sunt gazduite codurile / script-urile, aplicatiile, editorul cat si alte elemente IT , prin intermediul carora Prestatorul ofera serviciile care Beneficiar, inclusiv din motive de dezastre naturale, inclusiv incendiu, fum, apa, cutremure sau fulgere, precum și alte evenimente de forță majoră procentajul poate suferi modificari

5.3 Obligatii COMUNE 

Partile convin sa colaboreze cu buna credinta, in scopul executarii prezentului contract, acordandu-şi sprijin reciproc si operativ, inclusiv prin discutii si analize comune periodice sau ori de cate ori este cazul, intre reprezentantii lor.

 

Art.6. CONFIDENTIALITATE 

6.1. Avand in vedere obiectul prezentului contract, partile vor pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor si tuturor documentelor privind executarea contractului ("Informatia Confidentiala”), indiferent de natura acestora si indiferent de suportul pe care sunt transmise informatiile.

6.2. Partile vor trata Informatia Confidentiala ca fiind strict confidentiala si vor folosi, reproduce sau retransmite Informatia Confidentiala numai in scopul realizarii obiectului contractului si in conditiile prezentului contract.

6.3. Prin informatie confidentiala se va intelege orice informatie, indiferent de suportul pe care este transmisa si care se refera la informatii de ordin tehnic, comercial, marketing sau de know-how ale partilor si care sunt transmise in scopul realizarii obiectului prezentului contract.

6.4. Restrictiile referitoare la folosirea, reproducerea sau dezvaluirea Informatiei Confidentiale ce face obiectul acestui Contract nu se vor aplica informatiilor:

- care dupa dezvaluirea ca Informatie Confidentiala devin de notorietate, aflandu-se la dispozitia publicului;

- care este ceruta sa fie dezvaluita de catre lege, hotarare judecatoreasca sau de catre o autoritate competenta, avand o baza legala pentru a intra in posesia informatiei;

 

Art.7. DIVERSE 

7.1. Prezentul Contract este obligatoriu pentru parti si nu poate fi modificat decat in scris sub forma unui act aditional semnat de ambele Parti;

Prezentul Contract constituie acordul integral al partilor cu privire la obiectul acestuia si orice discutii, garantii, obligatii, intelegeri sau acorduri anterioare se absorb in prezentul si astfel sunt inlocuite de prezentul Contract;

In cazul in care un termen si/sau prevedere a prezentului contract sau o parte din acesta este declarata nula sau inaplicabila de catre o instanta competenta, doar respectiva prevedere si/sau portiune din contract va fi considerata nula sau inaplicabila si nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze ale prezentului contract.

7.2. Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Orice eveniment imprevizibil sau inevitabil care impiedica, in parte sau in totalitate, indeplinirea obligatiilor contractului, va fi considerat un caz de forta majora. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de 5 zile si in mod complet, producerea acesteia, iar în termen de 10 zile sa puna la dispozitia acesteia actele doveditoare si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. Daca forţa majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de o luna, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

7.3. Legea Aplicabila. Prezentul Contract, continutul si orice disputa care se ridica din prezentul va fi interpretata in conformitate cu legea romana.

7.4. Solutionarea Disputelor. In cazul unei dispute care apare din sau in legatura cu prezentul Contract, partile vor incerca de buna credinta sa ajunga la o intelegere amiabila. Daca nu se ajunge la o intelegere amiabila in termen de 15 zile calendaristice de la prima notificare a disputei, disputa va fi solutionata de catre instantele de judecata competente.

7.5. Toate notificarile si comunicarile realizate intre parti in considerarea prezentului contract se vor face la adresele valabile indicate in prezentul contract.

 

Art.8. NOTIFICARILE INTRE PARTI 

8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract si in baza de date a Prestatorului.

8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata pe aceasta confirmare.

8.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

8.4. Notificarile prin mesaje electronice e-mail, sunt considerate daca primitorul mesajului are activate serviciul de auto-raspundere iar emitatorul notificarii primeste o confirmare.

 

Art.9. GARANTII 

9.1. Prestatorul se obligă ca pe perioada de derulare a contractului sa asigure, prin intermediul companiei colaboratoare pe a carui servere sunt gazduite aplicatiile si programele informatice de generare a codurilor / script-urilor / link-urilor, mentenanta sistemelor IT ;

9.2. Codurile / script-urile/ link-urile generate si transmise Beneficiarului vor fi gazduite in exclusivitate numai pe serverele companiei partenere / colaboratoare ; 

 

Art.10. MODIFICAREA, INCETAREA CONTRACTULUI 

Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti (sau tribunal arbitral), in urmatoarele cazuri :

- partile convin de comun acord incetarea contractului, prin necontinuarea colaborarii pentru inca un segment de 12 luni ;

- expirarea duratei contractului ;

- in cazul dizolvarii, lichidarii, falimentului, retragerii autorizatiei de functionare a unuia din contractanti ;

- prin denuntare unilaterala in urmatoarele conditii: ca efect al manifestarii de vointa expresa a uneia din parti ( actionar majoritar sau administratorul societatii ) cu notificarea prealabila in termen de minim cinci zile lucratoare a partenerului de contract, sub rezerva ca optiunea pentru incetare sa nu fi fost derivata dintr-o nesocotire culpabila a obligatiilor contractuale pentru eliminarea raspunderii;

- prin imposibilitate de executare, in conditiile art.7.2 ;

- sumele incasate de catre Prestator pentru o perioada de 12 luni nu se returneaza, chiar daca Beneficiarul, solicita incetarea prezentului contract, indiferent de motiv.  

- rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

- prevederile prezentului contract nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului;

- modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante;

- prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui;

 

 

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - GDPR - Inchiriere cu plata anuala videoclipuri promotionale

 

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L., precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

 

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “DPP”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră ("date personale”).

 

DPP explică practicile FCR MEDIA ON LINE S.R.L. referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de FCR MEDIA ON LINE S.R.L.se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care FCR MEDIA ON LINE S.R.L.operează.

 

Prin DPP, FCR MEDIA ON LINE S.R.L.dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul DPP și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 

CINE SUNTEM? 

 

Suntem FCR MEDIA ON LINE S.R.L., o societate cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 6, Splaiul Independenţei, Nr. 319, Bloc OB. 152, Scara A, Etaj 2, România, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3066/2013 și cod unic de înregistrare 31338932. Avem ca domeniul principal de activitate, activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare, cod CAEN 5812, iar reprezentantul nostru legal este dl. Jon Martin Martinsen, administrator.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL? 

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL? 

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM? 

 

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: nume şi prenume reprezentant, adresă de e-mail, număr de telefon, funcția, adresa de corespondență/adresa de domiciliu.

 

De asemenea, putem să vă prelucrăm date cu caracter personal în sediile noastre, date constând în: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, posibil imagine, date din CI, respectiv adresă de domiciliu, data și locul nașterii, CNP, funcția, număr și serie CI/pașaport, precum și datele personale ce rezultă din relațiile contractuale privind publicitatea și informațiile de afaceri, precum și marketing online.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L., în calitate de operator, a desemnat pe Cristina Mercan în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (denumit în continuare “DPO”), având obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de supraveghere.

 

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezentul DPP, utilizând datele de contact de mai jos:

 

Nume DPO: Cristina Mercan

E-mail DPO:cristina.mercan@paginiaurii.ro

Tel. DPO: 0773.335.815

Adresă de corespondență DPO: Splaiul Independentei 319, Sema Parc, Pavillion OB152, Scara A, Etaj 2, RO-060044, Sector 6, Bucuresti.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 

1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

 

2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

 

3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

 

4. Corecte și actualizate;

 

5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

 

6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

1. În scopul încheierii și executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului de publicitate. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

 

2. În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

 

3. În scop de marketing– Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

 

4. În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate –Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate. Vă vom contacta ori de câte ori vom considera că necesităţile business-ului dvs. predispun la implementarea diverselor servicii de publicitate și de informații de afaceri,precum şi aplicarea principiilor aparţinând de industria publicităţii online, sens în care vom prelucra/transmite datele dumneavoastră cu caracter personal.Vor exista situații în care vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal reprezentanţilor societăţilor care ar putea opta pentru servicii de căutare locală şi publicitate în scop de business.

 

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

 

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului FCR MEDIA ON LINE S.R.L., înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile DPP a FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care FCR MEDIA ON LINE S.R.L. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

Cu toate acestea, FCR MEDIA ON LINE S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

 

Datele cu caracter personal prelucrate de către FCR MEDIA ON LINE S.R.L. vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru FCR MEDIA ON LINE S.R.L. de a proceda în acest mod.

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți colaboratori din domeniul publicităţii.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care FCR MEDIA ON LINE S.R.L. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

 

Site-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L. poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, FCR MEDIA ON LINE S.R.L. neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

 

Site-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L. folosește identificatori de tip Cookie. În acest sens, puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

 

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 

1. Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;

 

2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;

 

3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;

 

4. În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);

 

5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

 

6. În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care FCR MEDIA ON LINE S.R.L. le prelucrează:

 

1. Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veţi mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

 

2. Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției "Contul meu”.

 

3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

 

4. Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

- exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică FCR MEDIA ON LINE S.R.L.) să verifice corectitudinea Datelor;

- prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

- operatorul (de exemplu, FCR MEDIA ON LINE S.R.L.) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

- persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz FCR MEDIA ON LINE S.R.L.) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (FCR MEDIA ON LINE S.R.L.) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 

5. Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

 

6. Dreptul de opoziție - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 

7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

 

10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 

11. Dreptul de a dezactiva Cookies - aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care FCR MEDIA ON LINE S.R.L. le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L. Într-o astfel de situație, este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

SOLICITĂRI JURIDICE 

 

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 

1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

 

2. Atunci când considerăm, cu bună – credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

 

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI 

 

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de FCR MEDIA ON LINE S.R.L. ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii FCR MEDIA ON LINE S.R.L., precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama FCR MEDIA ON LINE S.R.L. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile DPP.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE - Realizare site web

 

Site-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L. poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea FCR MEDIA ON LINE S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. FCR MEDIA ON LINE S.R.L. nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

Cum vă vom anunța despre modificările aduse acestei Politici?

 

Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați DPP revizuit înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

 

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L. dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

 

Termenii DPP se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

CONTACT 

 

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.

Videoclipuri promoționale | Reclame video pentru orice afacere
Recenzii clienti
Recenzii clienti
Recenzii clienti

Termeni si conditii - Contract - Politica de protectie a datelor 

Recenzii clienti
Recenzii clienti

NOI SUNTEM

Site web realizat si administrat de FCR Media On Line SRL - www.rentasite.ro

FCR MEDIA ON LINE

 

CUI : RO 31338932

J40 / 3066 / 2013

 

Splaiul Independentei 319, sect. 6

 

București 06044

 

 contact@paginiaurii.ro

 

 +40 21 20 20 900

+40 720 770 525

SERVICIILE NOASTRE

 

Publicitate business

prin paginiaurii.ro

 

Realizare site-uri web

 

Widget-uri recenzii 

 

Productie reclame video

 

• Servicii de promovare 

 

   Google Business Profile

 

• Campanii Google Ads